ขอความอนุเคราะห์ส่งเงินค่าดอกมะลิวันแม่

แจ้ง โรงเรียนที่ยังไม่ได้นำเงินค่าดอกมะลิวันแม่ชำระ ขอความอนุเคราะห์ให้นำมาชำระด่วน ยังมีโรงเรียนที่ค้างค่าดอกมะลิทั้งหมด 25 โรงเรียน