เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สังกัด
ชื่อเรื่อง
1 นางคำนงค์  พันไผ่ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาอาเซียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เทคนิค CIRC เรื่อง We are ASEAN นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 นายวินัย  ศิริเวช โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การพัฒนาการเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
3 นายอำนวย  ประไวย์ โรงเรียนสังขะ การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนพหุนาม ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT
4 นายอำนวย  ประไวย์ โรงเรียนสังขะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตามรูปแบบซิปปา ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์