ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธืเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 15-19 สิงหาคม2554

โดยขอความอนุเคราะห์ สพม.33 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ส่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดละ 2 คน  โรงเรียนที่สนใจโปรดส่งรายชื่อถึง สพม.33 ภายใน 19 ก.ค.2554  รายละเอียดดังเอกสารแนบ