ประชาสัมพันธ์ ค่ายนักเรียนพัฒนาคุณธรรม นำคุณภาพชีวิต

        แจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม. ๓๓ ทุกโรง ให้จัดทำโครงการ ค่ายนักเรียนพัฒนาคุณธรรม

นำคุณภาพชีวิต  เพื่อเบิกจ่ายเงินไปดำเนินกิจกรรม โรงเรียนละ ๒,๕๐๐  บาท(สองพันห้าร้อยบาท) 

        โดยส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้แนบไปด้วย (เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน)

           ๑. โครงการ

           ๒. ประมาณการใช้จ่ายเงิน

           ๓. สัญญายืมเงิน  จำนวน  ๒  ฉบับ

  (เพิ่มเติม) รายละเอียดการใช้จ่ายเงินของโครงการ ให้จ่ายเป็นค่าอาหารเท่านั้น เพื่อความสะดวก

              ในการล้างสัญญายืมเงิน  เพียงใช้สำเนาบัตรประจำตัวผู้ทำอาหาร และจำนวนรายชื่อนักเรียน

              ที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น  โดยส่งเอกสารหลักฐานทั้ง ๒ ไปพร้อมกันโครงการได้จะดีที่สุด

              กรุณาส่ง สพม. ๓๓ ภายในวันที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๔

        ได้ส่งโครงร่างของโครงการมาเป็นตัวอย่างด้วย ดังเอกสารแนบ