ผลการคัดเลือกนักเรียน แข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Speech Contest 2011

ผลการคัดเลือกนักเรียน ในการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ speech Contest 2011

ประเภทที่ 1

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น     :  น.ส. ภัทราพร   สิงคนิภา    ร.ร.  สุรวิทยาคาร

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  : นาย วรพงศ์     ผดุงพจน์    ร.ร.  สุรวิทยาคาร

ประเภทที่ 3

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น     :  ด.ญ. ธนพร     ลิ้มถวิล      ร.ร.  สิรินธร

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  : น.ส. สิรภัทร    เชี่ยวรอบ   ร.ร.  สิรินธร

 

ขอแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบ โปรดจัดเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 , 2 และ 3 ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3  สพม. 33  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนแข่งขันในระดับภาค