ประชาสัมพันธ์โครงการอิ่นบุญ 999 วัด

  แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอิ่มบุญ 999 วัดทั้ง 20 โรงให้ครูพี่เลี้ยงติดต่อรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร

โรงละ 7,000 บาท ได้ที่ ศน.ประสิทธิ์ ยอดทองดี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00น.

 (เฉพาะเงินเท่านั้น)

    สำหรับสิ่งของที่วุฒิสภาแจกให้กับวัดต่าง ๆ มีดังนี้ (โดยส่งให้วัดทางไปรษณีย์ )

    1. เสื้อ  95  ตัว  กระเป่า  95  ใบ  (บรรจุ  1  กล่อง)

    2. กระดาษ  สี  และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (บรรจุ  1  กล่อง)

    3. หนังสือธรรมมะ

        - กล่องที่ 1 = 5  หนังสือ  14  ห่อ ๆ ละ  12  เล่ม

        - กล่องที่ 6  หนังสือ  10  ห่อ ๆ ละ  12  เล่ม  เสือ  10  ตัว

ดาวน์โหลดคู่มือโครงการอิ่มบุญ