ด่วนที่สุด! ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ค้างส่งงานข้อมูลสารสนเทศ

ตามที่ สพม.33 ให้ทุกโรงเรียนกรอกแบบจัดเก็บข้อมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 และข้อมูลพื้นฐานแบบ Online นั้น มีโรงเรียนจำนวน 33 โรงเรียน ที่ยังไม่ส่งเอกสารดังกล่าว ขอความกรุณาให้ดำเนินการโดยด่วน แล้วส่งกลับมายัง สพม.33 ภายในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2554 นี้