การจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ( Speech Contest 2011) ประจำปี ๒๕๕๔

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ จัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ( Speech Contest 2011) ประจำปี ๒๕๕๔ โดยจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียน ๒ ระดับชั้น ได้แก่ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ แบ่งเป็น ๓ ประเภท (ดูรายละเอียดใน เกณฑ์การแข่งขันการพูดภาอังกฤษ ด้านขวามือ) เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม ๒ ที่จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ทุกโรงเรียนที่สนใจ โดยไม่จำกัดว่าสังกัดหน่วยงานใด ส่งใบสมัคร (ดังไฟล์แนบ) เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป