คำสั่งปรับเงินเดือนครูที่มีวิทยฐานะ กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยฐานะ 1 ม.ค. 55 - 1 เม.ย. 56

คำสั่งปรับเงินเดือนครูที่มีวิทฐานะ กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยฐานะ

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2555   -  1 เม.ย. 2556

- ส่วนข้าราชการครูที่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยฐานะ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 

   อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำสั่งแก้ไขวิทยฐานะนและคำสั่งแก้ไขเงินเดือนให้สอดคล้องกัน

- ข้าราชการครูที่โอนมาจากหน่วยงานอื่นนอก สพฐ. หลัง 1 ม.ค. 55

   อยู่ระหว่างจัดทำตัวอย่างแก้ไขคำสั่งรับโอนและคำสั่งแก้ไขเงินเดือน