การแก้ไขเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมประจำปี ๒๕๕๔

      ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้จัดทำเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและจัดส่งไปยังโรงเรียนนั้น สำนักเขต ฯ ยึดตามรายชื่อที่โรงเรียนกรอกสมัครมาบนเว็บไซต์ ทั้งชื่อครูผู้ควบคุมและชื่อนักเรียน รวมทั้งได้เปิดขยายระบบการกรอกให้โรงเรียนเข้าไปแก้ไขก่อนทำการแข่งขัน ดังนั้นเกียรติบัตรที่ออกมาจะลิงค์โดยตรงจากชื่อที่โรงเรียนกรอกเท่านั้น  ในกรณีที่ยังมีชื่อสกุลผิด ขอให้โรงเรียนเข้าไปทำแก้ไขและสิ่งพิมพ์เกียรติบัตรเอง โดยไม่ต้องส่งกลับมาคืนที่สำนักงานเขต ฯ ที่เว็บไซต์  http://61.19.69.198/tuksa54/ โดยใช้รหัสผ่านเดิมที่มอบให้ไปแล้ว