ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมาย กบข.

องค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข.แห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์

สนับสนุนการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมาย กบข.