อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ในการประชุมครั้งที่ 13/2554 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

มีมติ

   1.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ  8 ราย

   2.ปรับปรุงผลงาน 4 ราย

   3.ไม่อนุมัติ 1 ราย