สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

สาระคอมพิวเตอร์

๑.การค้นหาอัจฉริยะไอซีทีคอมพิวเตอร์

   ๑.๑ ให้โรงเรียนเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาประกอบเอง โดยมีคุณสมบัติของเครื่องที่ต้องมีดังนี้ ๑) การ์ดจอแยก  ๒) Sound Card แยก ๓) มี DVD ROM  ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่กำหนดคุณลักษณะให้โรงเรียนพิจารณานำมาเอง

   ๑.๒ Driver ของเครื่องที่นำมาประกอบ

   ๑.๓ โปรแกรมชุด office 2007 (ส่วน window 7 กรรมการจัดเตรียมไว้ให้)

   ๑.๔ โต๊ะวางอุปกรณ์นำเสนอ

   ๑.๕  ปลั๊กไฟ

๒.การตัดต่อภาพยนตร์

   ๒.๑ ให้แต่ละทีมเตรียม ไมโครโฟน หูฟัง เครื่องอ่าน CD/DVD แบบเชื่อมต่อภายนอกมาเอง

   ๒.๒ โปรแกรมที่จะติดตั้ง เขียนใส่แผ่น CD/DVD เท่านั้น

๓.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

   ๓.๑ ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์ หูฟัง ไมค์ หรือลำโพงมาด้วย

   ๓.๒ เตรียมโปรแกรม,ภาพประกอบ,เสียงประกอบ ลงแผ่น CD  มาให้เรียบร้อยในวันแข่งขัน โดยกรรมการจะตรวจสอบก่อนการแข่งขัน

   ๓.๓ ผู้แข่งขันสามารถเตรียมข้อมูลลง Flash Drive ได้ โดยกรรมการจะตรวจสอบก่อนเข้าห้องแข่งขัน

   ๓.๔ ผู้เข้าแข่งขันกรุณาอ่านเกณฑ์การตัดสินให้เข้าใจก่อนด้วยนะครับ

๔.การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น 2D  (หัวข้อ "การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที)

๕. การแข่งขันโครงงานซอฟแวร์ ม.ต้นและม.ปลาย  ให้โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์มาเองดังนี้

    ๕.๑ Note book  สำหรับนำเสนอ

    ๕.๒ เนื้องาน (โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น)

    ๕.๓ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ให้นำมาเอง

สรุป คอมพิวเตอร์ทุกรายการแข่งขัน ให้เตรียมอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต้องใช้ประกอบ เช่น หูฟัง ไมโครโฟน ปลั๊กไฟ ฯลฯ มาเองครับ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

    ๑.ทุกกิจกรรมแข่งขันในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

    ๒.การจัดค่ายพักแรม ม.ต้น และ การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.ปลาย ให้ทุกโรงเรียนนำอุปกรณ์ทุกรายการมาเอง กรรมการไม่ได้เตรียมไว้ให้

 

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    ๑. การประกวดมารยาทไทย (ท่าบังคับ) การถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี ให้ใช้การถวายบังคม

    ๒. การสวดมนต์แปล บาลีแปลอังกฤษ อนุโลมให้ดูบทสวดได้

 

สาระศิลปศึกษา

    ๑. การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก.และ ข. ประกวดในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๔ ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร (ชั้นล่าง)

    ๒. การประกวดวงโปงลาง (กิจกรรมท้องถิ่น)  ประกวดในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๔ ว ณ หอประชุมสุริวิทยาคาร (ชั้นล่าง)

สาระภาษาไทย

    ๑. การท่องอาขยานทำเสนาะ (ม.ต้นและม.ปลาย) กรรมการกำหนดบทอาขยานให้สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

    ๒. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับม.ต้น  หัวข้อที่ใช้ "พลังน้ำใจไทย ช่วยภัยน้ำท่วม"

    ๓. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับม.ปลาย หัวข้อที่ใช้ "ใต้ร่มพระบารมี"

หมายเหตุ  ตารางแข่งขันให้ยึดสูจิบัตรเป็นหลัก โดยดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์เขต หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่