ประชาสัมพันธ์สุนทรพจน์ งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ม. ต้น

            สพม.  33  แจ้งหัวข้อสุนทรพจน์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้

 

                        พลังน้ำใจไทย  ช่วยภัยน้ำท่วม

       แจ้งโดย  ศน . พชรพรรณ  ด่านวิไล  หมายเลขโทรศัพท์  081-6002520)