เชิญผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา

เชิญผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์(เพิ่มเติม)