อนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

มีมติ

1.เลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 ราย

2.ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จำนวน 7 ราย