การจัดทำเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา

สพม.33 ได้จัดทำเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา  ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งผลมายัง สพม.33 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554