ปฏิทินกำหนดการประชุมซักซ้อม/ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ปฏิทินกำหนดการประชุมซักซ้อม/ชี้แจงทำความเข้าใจ

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน/การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ

แก่รองผู้อำนวยการที่ดูแลด้านงบประมาณ

ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔