คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ