การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

สพม.33 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสำรวจข้อมูลจัดทำทะเบียนประวัติของกลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา