การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรอง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค ๕๔) และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนออกคำสั่งเลื่อนค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานราชการ และให้ส่งคำสั่งดังกล่าว จำนวน ๕ ชุด ให้เขตฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔