รับสมัครครูเข้าอบรมหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเอง"การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน"

สพฐ.ร่วมกับบริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้านบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการอบรมด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง "การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน" ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ โดยให้สพม.คัดเลือกครูจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสพฐ. นอกจากนั้นผลงานที่เกิดขึ้นจากการอบรมสามารถประยุกต์เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งยังได้รับโอกาสในการประกวดผลงานระดับประเทศและระดับนานาชาติในปึต่อไปด้วย

เงื่อนไขและคุณสมบัติครูเพื่อการคัดเลือก

      1.เป็นครูสอนสาระการเรียนรู้ใดก็ได้

      2.ควรใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้

      3.มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองและนำไปใช้กับห้องเรียน

      4.พร้อมที่จะใช้เวลาที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียน เพื่ออบรมออนไลน์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554  (จะพิจารณาจากผู้สมัครก่อนเป็นหลัก)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.intel.com/cd/corporate/education/APAC/THA/teach/276727.htm 

กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่