อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔

                                  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

                                     จำนวน ๒๙ ราย

  ขอให้ผู้มีรายชื่อทั้ง ๒๙ ราย ส่งเอกสารประกอบการแต่งตั้ง ดังนี้

               ๑. สำเนา ก.พ.๗ (ฉบับปัจจุบัน)

               ๒. สำเนาเอกสารที่มีเลขประจำตัวประชาชน

               ๓. สำเนาวุฒิการศึกษา

               ๔. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

            ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้มีวิทฐานะชำนาญและให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๒

    ต้องได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.๒ ไม่เกิน ๑ ขั้น ( ๑๖,๖๗๐ บาท)