การสั่งจองเสื้อที่ระลึก สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)

ทุกโรงเรียนและขอให้โรงเรียนที่สั่งจองแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเงินค่าเสื้อ