รายงานผลสังเคราะห์การดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

 

               สพม. เขต 33 ได้ดำเนินการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังเคราะห์จากการจัดกิจกรรม โครงการของโรงเรียนและประสบความสำเร็จ ปีการศึกษา 2553