สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนฯ

ด้วยสพม.๓๓ มีความประสงค์สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน เพื่อขอรับทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔