เฉลยข้อสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

...ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดำเนินการสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 นั้น สพม.33 ขอส่งเฉลยข้อสอบ Pre O-NET & NT ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบของนักเรียน  ไฟล์เฉลยด้านล่าง...