ส่งหนังสือประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากล (สุรวิทยาคาร สิรินธร รัตนบุรี ประสาทฯ อนุบาลและเมืองสุรินทร์)

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรง (สุรวิทยาคาร สิรินธร รัตนบุรี ประสาทวิทยาคาร อนุบาลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์)

สพม.33 ขอส่งหนังสือราชการเชิญประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2554  ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ให้โรงเรียนลงทะเบียน เพื่อรับเกียรติบัตรจากท่านเลขา สพฐ. ด้วยครับ ตาม Link

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน