แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามารับข้อสังเกตกรรมการ (กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 6 เดือน)