คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 - 3 ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ