การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 ตุลาคม 2561)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ตามตัวอย่างหน้าคำสั่งและบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2
และเมื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คำสั่งละ 1 ชุด ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ทางระบบ My Office เท่านั้น เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างต่อไป

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1 ต.ค.61 ลูกจ้างเกษียณ.doc)หน้าคำสั่งเกษียณ 379 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1 ต.ค.61แจ้งนับตัวลูกจ้างประจำ.xls)บัญชีแนบท้าย 381 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1ต.ค.61หน้าคำสั่งเลื่อนค่าจ้าง.doc)หน้าคำสั่งลูกจ้าง 67 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (เลื่อนลูกจ้าง ต.ค 2561 pdf.pdf)หนังสือนำส่ง 26 Kb