การนับมีตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2561

ตรวจสอบและส่งข้อมูลกลับ สพม.33 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561