หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม