เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร