การจ้างครูชาวต่างชาติปฏิบัติการสอนในโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นรูปแบบเดียวกัน จึงขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จ้างครูชาวต่างชาติมาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จัดทำหนังสือนำส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33/
หัวข้อแบบฟอร์มทางราชการ/เอกสารการจ้างครูชาวต่างชาติปฏิบัติการสอนในโรงเรียน


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การจ้างครูชาวต่างชาติ.PDF)หนังสือราชการ 559 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ตัวอย่างนำส่ง.doc)สิ่งที่ส่งมาด้วย 388 Kb