การดำเนินการจ้างพนักงานราชการ (ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4) 1 เม.ย.60 - 30 ก.ย.63