เอกสารสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน พนักงานราชการ 35 อัตรา

เอกสารสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน พนักงานราชการ 35 อัตรา 

ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ตามจำนวนอัตราว่างที่ประกาศ

ไปรายงานตัวเข้ารับการจ้าง ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการจ้าง

หมายเหตุ : ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน