ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 - 3 ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ