แจ้งโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ ICT ชุมชนครั้งที่ ๓

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เนื่องในงาน "ส่งเสริมการใช้ ICT ชุมชน ครั้งที่ ๓"  ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๔  ดังนี้

๑. ส่งบทความทางวิชาการการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ของครูหรือผู้บริหาร  เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ (โดยจะได้รับการพิจารณาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ช่วยให้งานมีคุณภาพน่าเชื่อถือมากขึ้น)

๒. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้านการส่งเสริมสนับสนุนการนำ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือผู้บริหาร

๓.ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการประยุกต์ใช้ ICT ในการเรียนการสอนของครู

๔.ประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  วีดีทัศน์ชุมชน ของครูและนักเรียน

๕.ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความรู้ทักษะด้าน ICT ในวันงาน จะมีสื่อและเอกสารด้าน ICT มอบเป็นที่ระลึก 

๖.ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นเครือข่าย "การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ICT ของชุมชน"กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หมายเหตุ โรงเรียนประสงค์จะเข้าประกวดให้แจ้งรายการประกวดพร้อมชื่อผู้บริหาร /ครู/นักเรียน มาโดยตรงที่ ศน.วัชรา สามาลย์ โทร.081-3788387 Fax : 044-713460 (ระบุส่งศน.วัชรา) ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ส่วนผลงานให้ส่งโดยตรงที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามภายในวันที ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่)