**ด่วนที่สุด**ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการสภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ฯ

โครงการสภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ฯขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินเป็น หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร รายละเอียดกำหนดการดังที่แนบมาพร้อมนี้