เชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(e-GP)

   กำหนดให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 33 และให้นำ Notebook มาด้วย