ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (ฉบับที่๕) 2555 เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (IMG25.pdf)หนังสือราชการ 368 Kb