โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ฯ จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

จึงขอความร่วมมือ สำรวจความต้องการในการอบรม และสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี้รถจักยานยนต์ รายละเอียดดังที่แนบ