GPA... ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี ปีการศึกษา 2554

ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี
ปีการศึกษา 2554

.......แจ้ง โรงเรียน ให้ตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี
ปีการศึกษา 2554 ด้วยโปรแกรม SchoolMix2553 V.1 Beta III
แล้ว ให้ดำเนินการนำส่งข้อมูลที่ สพม.33 ในวันที่ี่
16 พฤศจิกายน 2554
*** โปรดดำเนินการ / ตรวจสอบ ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนส่งทุกครั้ง 
***

รายการแก้ไข
32 สุรินทร์
ตรวจวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
1. ข้อมูลนักเรียน
- ถูกต้อง
2. ข้อมูลบุคลากร 
-มีเลขประชาชนผิด 
-ถ้าเป็นคนต่างด้าว ให้ใส่เลขประชาชนเป็นเลขศูนย์ 13 หลัก
-ให้ลบนายสำรอง ออก
-ให้กรอกเลขประชาชนให้ครบถ้วนถูกต้อง ให้ตรวจสอบจากระบบข้อมูลพื้นฐาน > บุคลากร > คลิกปุ่มแก้ไข > กรอกข้อมูลหรือตรวจสอบให้ถูกต้อง > คลิกบันทึกข้อมูล > เลือนคนต่อไป (ให้ทำทุกคน) 
3. ให้ตรวจสอบแล้วส่งใหม่