การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร

สพฐ. แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประักาศฯเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศเรื่องการระดมทรัพยากรของสุานศึกษา รายละเอียดดังแนบ