การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 17-2552)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ว21-2560 (ช่วงเปลี่ยนผ่าน)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 21-2560) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดวงกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดวงโยธวาทิต
โครงงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมฯ"
ประชาสัมพันธ์การสมัคร เข้าร่วมโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON ๒o๑๙”
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันชิงทุน ๒๐๒๐ Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program