คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 -3 เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 และ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ สังกัด สพม.33
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
คู่มือการประเมิน ว 21 ตำแหน่งครู แบบ วฐ.1-3 (ปรับปรุงใหม่) และโปรแกรมฯ (Logbook) พร้อมคู่มือ
ผลการประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ ประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทวิทยฐานะชำนาญการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา