ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 3/2566

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โ […]

» Read more