รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 6 มกราคม 2566

ณ หอประชุม 30 ปี โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์